תקנון ותנאי שימוש

כללי

 1. אתר זה הוקם מוחזק ומופעל על ידי חברת ס.ר.ס קרמיקה בע"מ ח.פ. 514092378  [להלן: החברה] על מנת לשמש אמצעי למכירת מוצרי החברה באמצעות האינטרנט.

פרטי ההתקשרות של החברה:

כתובת:

היצירה 12 , נוף הגליל

פלפון:

0546288800

דואר אלקטרוני :

[email protected]

 1. התקנון ותנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה.
 2. השימוש באתר ורכישת מוצרים  באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. ייתכן שמעת לעת החברה תשנה  את נוסח תקנון השימוש באתר  ללא הודעה ו/או התראה מוקדמת. המשך השימוש באתר לאחר פרסום השינוי מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים.
 3. תקנון זה הנו  הבסיס המשפטי ליחסים בין החברה והמשתמש והוא מסדיר היחסים בין הצדדים. תקנון זה הוא הבסיס המשפטי המחייב ולא כל פרסום אחר באתר. כל סתירה בין התקנון לבין כלפרסום באתר , תקנון זה יחייב.
 4. על המשתמש מוטלת האחריות לנהוג ולהשתמש באתר על פי הוראת התקנון. החברה  ו/או ממנהליה ו/או מעובדיה ו/או  מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, בניגוד להוראות התקנון המחייב.

רכישה באתר

 1. האתר נועד לספק למשתמשים דרך פשוטה ונחה לרכישת מוצרים החברה באינטרנט.
 2. השימוש באתר הנו לפי תנאי השימוש ולמטרות פרטיות ולא למטרות מסחריות כגון מכירה חוזרת ו/או הצגה באתרים אחרים ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. השימוש באתר הנו באחריות המשתמש ולא ייעשה כל שימוש  לא חוקי ו/או למטרות מרמה ו/או הונאה ו/או כל שימוש שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או צדדים שלישיים. 
 3. מובהר כי חלק מהמוצרים יש להם מלאי מוגבל ולכן כל מכירה כפופה לזמינות המוצר במלאי. אין בביצוע ההזמנה כדי להוות מצג כי המוצר נמצא במלאי. רק אישור ההזמנה בפועל בדרך הנהוגה מהווה אישור לזמינות המוצר.
 4. אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוח). בוטלה ההזמנה כאמור, החברה לא תהא  אחראית ולא תישא בכל נזק שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 5. כל המחירים הנקובים לצד המוצרים השונים שבאתר הנם מחירים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ. מובהר כי המחירים אינם כוללים תשלום עבור דמי משלוח. דמי משלוח ישולם בנוסף למחיר המוצרים.
 6. המוצרים מוצגים באתר באמצעות תמונות. התמונות להמחשה בלבד וייתן שיהיה הבדל בין מראה המוצר בתמונה לבין המראה בפועל.
 7. במקרה ומוצגים נתונים מוטעים בתיאור המוצר ו/או במחירו ו/או תכונותיו, החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על מחיר המוצר. החברה לא תישא באחריות לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי.
 8.  לצורך ביצוע הרכישה באתר על המשתמש להזין את פרטיו ופרטי ההזמנה. המשתמש יקפיד על מילוי הפרטים ונתונים בצורה נכוננה והוא לבדו אחראי לכל טעות. החברה לא תישא בכל אחריות בגין מילוי פרטים שגויים.
 9.  הרכישה באמצעות האתר כפופה לתשלום מראש בכרטיס אשראי. כל עסקה כפופה לאישור חברה האשראי.
 10. החברה רשאית  להפסיק את שיווק ומכירת מוצרים ספציפיים ו/או בכלל בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת ו/או סיבה.
 11. החברה רשאי לשלול ממשתמש את הזכות להשתמש באתר ו/או לבצע רכישות באמצעותו בכל אחד מהמקרים שמפורטים להלן:
 • המשתמש לא שילם עבור הרכישה וקיים חוב.
 • כאשר קיים חשד כי המשתמש לא יכבד את התחייבותו הכספית.
 • במקרה של טעות /ואו תקלה לגבי המוצר ו/או אופן הצגתו , מחירו ויתר הפרטים.
 • במקרה של אי יכולת לקיים מסחר בשל כח עליון ו/או תקלות שמונעות סליקת כרטיסי אשראי שאינן בשליטת החברה.
 • במקרה של חשש לשימוש בניגוד לתנאי השימוש לרבות רכישות מסחריות ו/או למכירה חוזרת.

 

ביטול עסקה

 1. עסקאות שמבוצעות באתר ניתנות לביטול בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 ותקנותיו (להלן: "החוק" ) ולאמור לעיל ולהלן.
 2. זכות הביטול ניתנת לרוכש עצמו בלבד ורק הוא זכאי לקבלת ההחזר הכספי באמצעות כרטיס האשראי ובמועדים שנקבעים על ידי חברת האשראי.
 3. הביטול מותנה במתן הודעה מתאימה לפי הוראות הדין לכתובת האימייל של החברה כפי שרשומה לעיל.
 4. ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצרים ללקוח  פטור מחיוב  והחברה תשיב למשתמש את הסכומים ששילם בגין העסקה ובכפוף להוראות הדין. 
 5. משתמש רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מביניהם כנגד השבת המוצר ובכפוף ללקוחות שהחוק קובע ביחס אליהם מועדי ביטול עדיפים. האמור בסעיף זה לא יחול ביחס למוצרים שיוצרו במיוחד עבור המשתמש ("הזמנה מיוחדת"). החזרת המוצרים  תיעשה באמצעות שליח בלבד ובתשלום מלא עבור דמי השליחות על ידי המשתמש. – אין לבטל או להחזיר או להחליף מוצר הזמנה שהוזמן באופן פרטני מהחברה בארץ ו בחול- ביטול עסקה לכל סיבה שהיא מצד הלקוח כלומר טעות אינוש כמו בחירת מוצר לא נכונה לפי גודל צבע וסוג מותנה ב 10% זיכוי לחברת האתר.
 6. החברה אינה אחראית לשימוש שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.
 7. המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לחברה אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר.
 8. המוצר יוחזר באריזתו המקורית וללא שנעשה בו שימוש כלשהו ומבלי שניזוק ו/או נפגם.
 9. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי העסקה ("אי התאמה") תחזיר החברה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהצרכן.

אספקת והובלת המוצרים

 1. החברה תספק ותשלח את המוצרים למשתמש בעצמה ו/או על ידי חברת משלוחים לפי שיקול דעתה. עבור דמי המשלוח תיגבה החברה סכום נוסף מעבר למחיר המוצר כמפורט להלן:

 מחירון המשלוחים

 1. זמני אספקת המוצרים הרשומים באתר מתייחסים  רק "ימי עסקים".   מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג , שביתות ו/או סגר.
 2. החברה תספק את המוצרים לכתובת שרשם המשתמש בעת ההזמנה. אספקת המוצרים תעשה באמצעות שליח ליד המדרכה בלבד. כלומר למקום שהרכב שמוביל את הסחורה יכול לחנות ולפרוק את הסחורה באופן סביר ובטוח. החברה אינה מתחייבת ואינה אחראית להובלת הסחורה אל הדירה ו/או המקום בו מיועדת להתקנה.
 3. החברה רשאית לסרב לבצע שילוח לאזוריים  מסוימים לפי שיקול דעתה הבלבדי.

 קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. החברה הנה בעלת כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או המוצרים שנמכרים באמצעותו.
 2.  תוכן האתר מוגן על ידי חוקי זכויות היוצרים הקניין הרוחני.
 3. כל העתקה, הפצה , שכפול, מכירה, הצגה, או כל פעולה אחרת מלבד שימוש לצורך ביצוע רכישות באמצעות האתר , של המידע המפורסם האתר זה על ידי המשתמש ו/או מי מטעמה , במישירים ו/או בעקיפים , אסורה בהחלט בין אם מדובר בשימוש עצמי ו/או שימוש מסחרי. 

אבטחת מידע ופרטיות

 1. החברה תשמש במידע שנמסר על ידי המשתמש על פי הוראות הדין ותשמור על פרטיות המשתמש. המידע לא יועבר לצד שלישי מלבד חברה האשראי ו/או חברת המשלוחים , במידה הנדרשת להשלמת העסקה ואספקת  הסחורה.
 2. רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש לכך שמידע אודות פרטיו יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין.
 3. למשתמש באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיו והשימוש בפרטיו כאמור לעיל והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
 4. כל העברה של מספר כרטיס האשראי מהאתר לחברה האשראי תיעשה באופן מאובטח על פי התקנים והוראות הדין.
 5. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שייגרם ללקוחה או למי מטעמה ו/או אם מידע זה אבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

 

Scroll to Top